OZ Letecký klub Dubová

Občianske združenie Letecký klub Dubová vzniklo v októbri 2014, zaregistrovaním združenia na MV SR pod značkou VVS/1-900/90-444 94.

Cieľom občianskeho združenia je popularizácia a podpora rozvoja leteckých športov v regióne. Svoj cieľ chce združenie napĺňať

  • informačnou, propagačnou a tvorivou činnosťou pre záujemcov, vrátane detí a mládeže o letecký šport
  • organizovaním športových a kultúrno-vzdelávacích podujatí v regióne
  • v spolupráci s Letiskom Dubová vytvárať vhodné podmienky pre rozvoj športových leteckých aktivít v regióne.

 

Zámerom združenia je spolupráca s organizáciami a so združeniami, ktoré sa venujú leteckému športu ako i spolupráca so samosprávami a ostatnými organizáciami v regióne.

Činnosť združenia v roku 2016

Rok 2016 bol pre združenie štartovacím rokom. Stabilizovala sa členská základňa, prebehli potrebné administratívne úkony (založenie bankového účtu, získanie IČO, DIČ). Vytvorená bola internetová stránka a tiež logo združenia spolu so základným dizajn manuálom jeho používania.

Deklarovala sa úzka spolupráca s Letiskom Dubová a bolo dohodnuté, že sídlo OZ Letecký klub Dubová bude na Letisku Dubová.

V tomto roku združenie prevzalo tiež pozíciu hlavného organizátora III. ročníka podujatia Letecký deň Dubová 2016, ktorý sa konal 28. mája 2016 na Letisku Dubová. Podujatie bolo organizované v spolupráci s Letiskom Dubová, obcou Dubová a Bratislavským samosprávnym krajom.

Podujatia sa zúčastnilo cca 7 000 návštevníkov a malo pozitívny ohlas u laickej i odbornej verejnosti.

Prostredníctvom tohto podujatia sa podarilo Leteckému klubu etablovať v odbornej leteckej verejnosti a zároveň spolu s Letiskom Dubová nadviazať spoluprácu s Bratislavským samosprávnym krajom, organizáciami a inštitúciami v regióne a nadviazala sa aj užšia vzájomná spolupráca s obcou Dubová.

Phone: +421 0903 474 242, +421 0903 257 644
Hlavná 39, 900 90, Dubová